Yhdistyksen säännöt

TUL:n seurojen mallisäännöt - yksi seuran kokous 1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Voimailijat-81 ry. Seuran kotipaikka on Pori.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana. Seuran tarkoituksena on edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja.

Toiminnassaan seura:

1. kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;

2. edistää tasa-arvoista ja eettistä urheilu- ja liikuntaseuratoimintaa, sekä

3. toimii puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta

4. toimii taloudellisesti kestävällä pohjalla

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia; 2. harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; sekä

3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle kahdeksantoista (18) vuotias yksityinen henkilö. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö. Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.

Seuran jäsenrekisteriä, seuran hallituksen niin päättäessä, ylläpitää Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry.

Seuran hallitus voi vapauttaa määräajaksi jäsenen, joka on varusmies- tai siviilipalveluksessa, opiskelee päätoimisesti taikka johon soveltuu jokin muu vastaava yhdistyskokouksen hyväksymä jäsenmaksusta vapauttamisen peruste.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan antidoping-sopimusta maksamalla jäsenmaksun. 4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1. jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai 2. jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka 3. jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen voi hallitus katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä tarkemmin määrätään. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

Seuran jäsen sitoutuu maksamaan seuralle takaisin aiheuttamansa kurinpitomaksun. 5 § Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus. 6 § Seuran sääntömääräinen kokous

Seuran sääntömääräinen kokous, eli vuosikokous pidetään maalis-toukokuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3. esitetään hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta; 4. esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto; 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; 6. vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3 §:n mukaisesti;

8. vahvistetaan hallituksen/johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;

9. päätetään hallituksen valittavien määrästä (vähintään 3 henkilöä)

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet

11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.

12. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

13. päätetään seuran koolle kutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä 14. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun.

Vuosikokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto. 7 § Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 § Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Seuran hallituksen päätöksellä voi etäosallistua seuran kokoukseen ennen kokousta tai kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

9 § Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on kutsuttava kirjallisesti yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjallisena sähköpostitse, whatsapp-viestillä tai seuran Internet-sivuilla.

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään 2 (kaksi) ja enintään 8 (kahdeksan) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran päätoiminen työntekijä ei voi olla hallituksen jäsen.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa seuraa ja valita seuran edustajat, varaedustajat ja ehdokkaat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.

2. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista ja hallituksen/johtokunnan päätösten täytäntöönpanoa.

3. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;

4. panna toimeen seuran kokouksen päätökset;

5. päättää yhdistyksen jäsenten ottamisesta;

6. pitää luetteloa seuran jäsenistä;

7. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 8. valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin; sekä

9. ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

12 § Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen

hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi (2) aina yhdessä.

Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14 § Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat

Seuralla on vähintään yksi (1) tai enintään kaksi (2) toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi (1) tai enintään kaksi (2) varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja, jotka valitaan vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15 § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Seuran tilikaudesta päättää seuran kokous.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamista on ilmoitettava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitukselle.

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous.

Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä ( 4 ) viikkoa. Seuran purkaminen edellyttää, että kummassakin kokouksessa purkamista kannattaa kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu, lakkautetaan tai toiminta päätetään yhdistää toiseen seuraan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan seuraavasti: Jos seura yhdistyy toiseen seuraan, varat luovutetaan lakkautetun seuran toimintaa jatkavalle seuralle, mikäli se on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseura. Muussa tapauksessa varat luovutetaan joko sille Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n piirijärjestölle, jonka toiminta-alueella seuran kotipaikka on, tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.

18 § Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Eroaminen edellyttää, että kummassakin kokouksessa eroamista kannattaa kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

19 § Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.